Služby v rámci prodeje bytového fondu

Naše společnost nabízí komplexní zajištění prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/1994 Sb., případně celých domů dle Občanského zákoníku. V rámci této služby zákazníkům nabízíme:

Informační bulletin pro kupující (nájemníky)

 • Zpracování a distribuce informačního bulletinu všem dotčeným nájemníkům tak, aby byli plně informováni o podmínkách a postupu prodeje

Zajištění prohlášení vlastníka

 • Zajištění technického zakreslení jednotlivých bytů v domě včetně příslušných prostor náležejících ke každému bytu a také dílu pozemku v domě
 • Zajištění zpracování prohlášení vlastníka, kterým budou v bytovém domě odděleny byty na bytové jednotky jako samostatné nemovitosti
 • Vedení potřebných jednání s nájemníky bytů, státními orgány a ostatními institucemi tak, aby bylo dosaženo vkladu jednotlivých bytů do katastru nemovitostí jako samostatných nemovitostí
 • Opatření výpisu z katastru nemovitostí a dalších potřebných podkladů a předání prohlášení vlastníka s těmito podklady na katastrální úřad tak, aby došlo ke vkladu do katastru nemovitostí v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb. v platném znění

Zajištění podmínek pro jednání s klientem

 • Zajištění důstojného prostředí a podmínek pro styk s kupujícími.
 • Jednání s kupujícími ve všech fázích prodeje, tj. od prvního oslovení nájemce s nabídkou k prodeji až do podpisu kupní smlouvy na prodej bytové jednotky
 • Jednání a úřední úkony vedené takovým způsobem, aby prodej probíhal hladce a plynule, bez časových prodlev

Zajištění zpracování podkladů

 • Zajištění zpracování nabídek, oslovení všech nájemců, kterých se prodej týká a vyplnění žádosti o odkoupení bytu jednotlivými zájemci
 • Zajištění podkladů pro jednání vlastníka včetně návrhu znění kupních smluv konkrétním zájemcům
 • V rámci zajištění podkladů potřebných ke schválení prodeje vedeme jednání s nájemníky bytů a dalšími zájemci o koupi bytů, jakož i jednání s katastrálním úřadem a dalšími úřady a institucemi.
 • Zajištění přípravy návrhů kupních smluv, včetně dojednání platebních podmínek s kupujícím
 • Zajištění všech dokladů a písemností nutných k realizaci vkladu do katastru nemovitostí

Služby pro kupující

 • V případě, že kupující projeví zájem, zajistíme pomoc při vyhledávání vhodného finančního ústavu pro poskytnutí finančních prostředků potřebných k úhradě kupní ceny

Zajištění podpisu a registrace kupní smlouvy

 • Zajištění podpisu potřebného množství kupních smluv včetně úředního ověření
 • Zajištění podání návrhu podepsané kupní smlouvy včetně příloh na vklad do katastru nemovitostí

Kompletní servis při vzniku společenství vlastníků

 • Po zákonném vzniku společenství vlastníků jednotek zajistíme svolání první schůze shromáždění za účasti notáře ke zvolení orgánů a schválení stanov společenství
 • Zajištění přítomnosti notáře na první schůzi společenství vlastníků jednotek
 • Zajištění návrhu znění stanov společenství a návrhu na složení orgánů jednotek

Další služby

 • Na základě zplnomocnění můžeme zastupovat stávajícího vlastníka bytového fondu při soudních sporech
 • Provádění dalších potřebných úkonů, které bude v průběhu prodeje bytů potřeba provést k jeho dosažení