Údržba a opravy nemovitostí

V oblasti údržby a oprav Vaší nemovitosti pro Vás zajistíme:

 • zajištění havarijní služby 365 dní v roce, 24 hodin denně (voda, topení, elektro, plyn)
 • provádění běžné údržby a oprav společných částí domů
 • provádění investičních akcí většího rozsahu, včetně kompletní revitalizace panelového domu (zateplení obvodového pláště, výměna oken, rekonstrukce výtahů, rozvody vody, topení, plynu, úpravy chodníků, příjezdových komunikací a travnatých ploch, budování dětských hřišť apod.)
 • provádění běžné údržby a oprav i rozsáhlých rekonstrukcí v bytech a nebytových prostorách vlastníků
 • provádění běžné údržby a oprav technologických zařízení (výtahy, vzduchotechnika, rozvody plynu, topení, vody, kanalizace, rozvody elektro)
 • odstranění závad na základě revizních zpráv a prohlídek
 • opravy a kompletní rekonstrukce společné televizní antény (STA)
 • opravy a vybudování přístupových systémů, elektronických zabezpečovacích systémů včetně napojení na pult centralizované ochrany, vybudování kamerových systémů a systémů požární signalizace
 • zajištění zahradnických služeb včetně návrhu, vizualizace a následné realizace zahradních úprav
 • organizování výběrových řízení a provádění inženýrské činnosti při přípravě a realizaci stavebních prací a dodávek většího rozsahu
  • důsledná příprava zakázky (analýza zakázky, specifikace podkladů, rozsahu práce)
  • návrh provedení zakázky (spolupráce s projektantem při vypracování variantních studií, objasnění podstatných vazeb a vztahů, souvislostí a vazeb na okolí, předběžná jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi, předběžný odhad stavebních nákladů)
  • zajištění vypracování projektové dokumentace, obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, vypracování a podání žádosti o povolení stavebních úprav a udržovacích prací, obstarání stavebního povolení
  • provedení výběrového řízení
  • formulace zadávacích podmínek zakázky, vypracování zadávací dokumentace
  • rozeslání výzvy uchazečům
  • zajištění prohlídek dotčených nemovitostí pro uchazeče
  • přijímání nabídek
  • otevírání obálek s nabídkami — podmínka úzké součinnosti s výborem či jiným stanoveným orgánem společenství
  • odborná výpomoc při posuzování a hodnocení nabídek
  • vypracování a rozeslání oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
  • příprava smlouvy s vybraným uchazečem
  • plnění evidenční povinnosti vůči orgánu dohledu
  • spolupráce při zadání realizace stavby dodavateli (získání a vyhodnocení nabídek dodavatelů, vypracování podkladů pro uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem)
  • spolupráce při provádění stavby — výkon technického dozoru investora příp. zajištění odborné firmy pro odborný stavební dozor
  • spolupráce po dokončení stavby (zajištění kolaudačního řízení, odstranění vad a nedodělků, vyhodnocení stavby)
  • dohled nad řádným plněním smluv o dílo
   • sledování dodržování termínů
   • kontrola ceny
   • kontrola rozsahu prací
   • další specifika vyplývající ze smluv
  • protokolární převzetí prací
  • sledování záruční doby a vyhodnocení před uplynutím záruční doby